Условия за ползване

Mоля прочетете внимателно общите условия – те уреждат взаимоотношенията между Вас и онлайн магазин Бебеландия.

I. Дефиниции

ФИРМАТА означава "Кей Си Консепт" ООД.

ЗЗП означава Закон за защита на потребителите.

ЗЗЛД означава Закон за защита на личните данни.

САЙТ или ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН означава уебсайтът www.bebelandia.bg

КЛИЕНТ означава лице, ползващo сайта www.bebelandia.bg

ЛИЧНИ ДАННИ означава лични данни по смисъла на ЗЗЛД.

НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ означава наложен платеж по смисъла на Закона за пощенските услуги

II. Общи положения

Онлайн магазин Bebelandia.bg е собственост на фирма "Кей Си Консепт" ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. ”Сири Дол” 15Г, ап. 4, вписано в Търговския регистър с ЕИК 203769194, телефон за контакт: 0894429777, имейл: office@bebelandia.bg. Настоящите общи условия дават информация на потребителите за правата, задълженията и ограниченията при използването на онлайн магазин www.bebelandia.bg. Всеки потребител, използващ онлайн магазина, автоматично се съгласява с тези общи условия. "Кей Си Консепт" ООД си запазва правото да променя тези общи условия без предварително да уведоми за това.

III. Поръчка и покупка:

1. Всички цени, посочени в магазина са в лева, за един брой, с включен ДДС и без включена цена за доставка.

2. При посочените начини за връзка с нас, няма никаква начислена допълнителна стойност.

3. При поръчка Вие попълвате данни, според зададените в магазина опции. Непопълването или грешното попълване на тези полета не обвързва фирмата със задължението да изпълни поръчката и доставката. 

4. Вие се ангажирате да изразите съгласието си за направената поръчка и да потвърдите всички детайли по нея, след като ние се свържем с Вас по телефон или e-mail, в работното време на фирмата.

5. Кей Си Консепт" ООД или представител на куриерската фирма се ангажират да уведомят потребителя по телефона или чрез e-mail, ако се появят внезапни обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на доставката.

IV. Плащане

Клиентът може да заплати цената на поръчана стока, като използва по свой избор една от изброените опции за доставка и плащане преди финализиране на поръчката. Ако клиентът избере опцията за доставка с куриер и плащане с Наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули, плюс цената за доставка на куриера при получаването на стоката.

Независимо от избрания начин на плащане, всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия клиентът дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на фирмата цялата продажна цена на поръчана чрез онлайн магазина стока. Клиентът получава заедно със стоката касова бележка и документ, в който е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна цена, както и цената на доставката. Когато плащането се извършва чрез Наложен платеж, купувачът предава на куриера сума, равна на общата дължима сума (включваща цената на поръчката и цената на доставката), което се отбелязва в талона за приемо-предаване (удостоверяващ предаването на стоката от куриера към клиента), който служи за разписка. С подписването на талона за приемо-предаване, клиентът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на ДРУЖЕСТВОТО сумата, представляваща продажната цена на доставената поръчка.

V. Връщане на продукти:

Съгласно закона за защита на потребителите, Вие имате право да върнете всеки поръчан от www.bebelandia.bg продукт, не по-късно от 14 календарни дни след получаването му. За да упражните правото си на отказ, моля използвайте стандартния формуляр за отказ съгласно приложение №6 от ЗЗП http://bebelandia.bg/formular6.pdf или попълнете следния формуляр: http://bebelandia.bg/form/2/reklamatsii.html За да върнете продукта, трябва да изпратите продукта обратно, в оригинална фабрична ненарушена опаковка,с етикети и неупотребяван,заедно с всички получени документи, включително и касовата бележка. Разходите по връщането на продукта са за Ваша сметка. Може да го върнете и на място, в офиса на фирмата. Връщане на сумата за продуктите става до 14 календарни дни, считано от датата, на която го получим, чрез банков превод (в този случай е необходимо да посочите банка, IBAN, BIC, име на титуляря на сметката). Всички разходи, направени по връщането на продукта като разходи за доставка и банкови комисионни, са за сметка на клиента.

ВАЖНО: Чл. 103в. (Нов – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) (1) При договори, при които търговецът изпраща стоките на потребителя, рискът от загуба или повреда на стоките преминава върху потребителя в момента, в който потребителят или посочено от него трето лице, различно от превозвача, приеме стоките.

VI. Ограничения:

1. Потребителите нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злонамерени действия, разпространяване на вируси и др., нарушаващи или увреждащи правата или интересите на трети лица.

2. Нямат право злонамерено да извършват поръчки от името на други лица, без тяхното съгласие.

3. Потребителите могат да се възползват свободно от ресурсите на уебсайта, с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения.

4. Потребителите нямат право да разпространяват чрез уебсайта порнографски материали, снимки или други материали, собственост на чуждо авторско право, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.

VII. Отговорности:

"Кей Си Консепт"ООД не носи отговорност за:

1. Възможни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която поддържа в уебсайта.

2. Нарушаване на истиността на информацията в уебсайта от компютърни вируси, хакерски атаки, технически проблеми или други подобни.

3. Внезапно изчерпване на складовите наличности.

4. Неточности в информацията за стоката, подадена от производителя или вносителя.

5. Забавяне или неизпълнение на задълженията по причини, извън контрола на фирмата.

6. Възможни разлики в цветовете на закупените продукти, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на конкретни продукти се приема за изразено съгласие от страна на потребителя относно вида и качеството им.

VIII. Права и задължения на потребителя:

Права:

1. Потребителят има право да се информира относно статуса на поръчката си.

2. Потребителят има право да променя личните си данни чрез профила си в онлайн магазина.

3. Потребителят има право да замени или върне продукт, според описаните условия за рекламация.

 .4Потребителят има право, при възникване на спор с интернет магазина, да се обърне към Помирителни комисии към КЗП или към Европейската платформа за решаване на спорове.

Задължения:

1. Да спазва реда и условията за рекламация и замяна на продукти.

2. Да провери целостта на пратката си в момента на получаването й, в присъствието на куриера, който я доставя. В случай, че се установи нарушение, куриерът попълва двустранен протокол. Магазинът не носи отговорност, в случай, че клиентът не е проверил цялостта на пратката в присъствието на куриера и в последствие се установи, че тя е нарушена.

3. Да заплати цената, която е актуална към момента на поръчка.

4. Да спазва българското законодателство, настоящите общи условия и интернет етиката.

5. Да не се намесва в правилното действие на системата и да не възпрепятства други потребители да използват уебсайта.

6. Да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базата данни на уебсайта и по този начин да създава собствена база данни в електронен или друг вид.

7. Да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица.

8. Да не извършва злонамерени действия по смисъла на настоящите общи условия.

VIII. Права на онлайн магазин Бебеландия:

1. Има право да отказва достъп или да анулира профили на потребители, които са нарушили някое от общите условия

2. Да отказва поръчки, без да дължи обезщетение на потребителя, освен когато трябва да се възстанови сума, която потребителя е заплатил предварително

3. Да редактира цялото съдържание в онлайн магазина без предупреждение. Промените влизат в сила след публикуването им в сайта.

4. Да променя, спира или прекратява предоставяните услуги без предупреждение

5. Не поема отговорност за истиността и точността на публикуваната информация, тъй като тя се предоставя от производителите и официалните вносители.

6. Не носи отговорност, в случай, че клиентът не е проверил цялостта на пратката в присъствието на куриера и в последствие се установи, че тя е нарушена

IX. Законова Гаранция. Информация за потребители

Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115, от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП. Всичко казано в настоящия раздел (Законова гаранция. Информация за потребители) се отнася само за потребители по смисъла на §13, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП.

Информация по чл. 112-115 от ЗЗП

Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП.

Чл. 112.

1.При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

2.Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2. значимостта на несъответствието;

3.възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113.

1.Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

2.Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

3.След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

4.Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

5.Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114.

1.При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

i.разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

ii.намаляване на цената.

iii.Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

iv.Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

v.Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115.

1.Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

2.Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

3.Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.